Keď je učiteľom do spevu

zdroj: www.standard.sk | autor: Ján Horecký

Plán obnovy a odolnosti, Európske štrukturálne a investičné fondy – nebude o nich reč. Iba postreh – keď používate finančné prostriedky z programov Únie, súčasťou zmluvy je aj povinná publicita. A tak sa zo zaplatenej reklamy dozvedáme, že napríklad EÚ cez ministerstvo školstva finančne podporila vedu a výskum alebo nejaká šťastnejšia obec na Slovensku zrekonštruovala z európskych peňazí most v biednom stave. Hoci je povinná publicita drahá, je to samozrejme v poriadku, – také sú podmienky. EÚ si tak buduje pozitívny imidž a získava ľudí.

Aký imidž majú naše panie učiteľky a páni učitelia? A ako môžeme získať tých najlepších pre prácu v školstve? A prečo vlastne? Na poslednú otázku je najľahšia odpoveď – pretože od kvality školstva, presnejšie od kvality vzdelávania, závisí budúca prosperita a životná úroveň na Slovensku. Na zatraktívnenie práce v školstve prináša vyskúšaný recept volebný program KDH.

Spomeňme pár bodov:

  • Vytvoríme stredný manažment v školstve. Kľúčoví ľudia budú mať vyšší plat a nižší úväzok, čiže priestor na prácu s ľuďmi a šírenie najlepšej praxe.
  • Posilníme Regionálne úrady školskej správy, aby poskytovali vo svojej územnej pôsobnosti služby na mieru a požiadanie pre všetky školy a ich zriaďovateľov. Odstránime škandál, že škola má v súčasnosti také isté logistické zabezpečenie ako pred 50 rokmi!
  • Odbúrame byrokraciu a zefektívnime všetky administratívne procesy dôsledným prepojením informačných systémov.
  • Zavedieme jeden normatív na žiaka. Škola nebude „lepiť“ peniaze z viacerých zdrojov a pýtať si dotácie na to, čo podľa zákona musí zabezpečiť, ale dostane to všetko v jednej sume na žiaka, vrátane digitálneho príspevku, príspevku na učebnice, obedy, školy v prírode…
  • Zdokonalíme nové kurikulum pre základné školy a vytvoríme reformný obsah s patričnými formami vzdelávania pre stredné školy, a to v spolupráci s nositeľmi úspešného know-how a stavovskými organizáciami. Prepojíme stredné a vysoké školy medzi sebou a aj s praxou.
  • Zavedieme individuálne vzdelávacie účty pre každého občana v ekonomicky aktívnom veku, z ktorých si môže hradiť kurzy, ktoré ho posilnia na trhu práce, ako napríklad jazykové alebo vodičské kurzy či lekcie práce s umelou inteligenciou alebo inými technológiami…Spolu s vysokými školami nastavíme prípravu budúcich učiteľov podľa aktuálnych potrieb a dlhodobých trendov.
  • Zvýšime rozpočet na vzdelávanie, vedu a výskum na priemer krajín EÚ, zo 4,6 percenta HDP na 5,1 percenta HDP (Poľsko má 5,2 percenta).

Už dnes máme medzi sebou učiteľov, odborných zamestnancov a niekoľko škôl, ktorí dokážu konkurovať európskej špičke. Žiaľ, väčšinové výsledky sú iné. Slabé. A to, spolu s faktom, že školstvo od roku 1989 nebolo skutočnou prioritou žiadnej vlády, kazí imidž práce v školstve a to až tak, že fakulty pripravujúce budúcich učiteľov robia skôr nábor než výber. Veď kto by sa hrnul do práce v 34 rokov zanedbanej záhrade, zarastenej burinou záplat a nesystémových krokov?!

Poznám takých ľudí. Časť z nich Vám dnes predstavím. 16. septembra 2023 som mal tu česť zúčastniť sa koncertu a recepcie pri príležitosti 60. výročia Komorného orchestra slovenských učiteľov (skôr učiteliek), ktorý tak dopĺňa Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA (vznikol v roku 1946) a Spevácky zbor slovenských učiteľov (1921).

Na Slovensku máme tri mimoriadne amatérske umelecké telesá – zbory slovenských učiteliek a učiteľov, ktorí popri svojom zamestnaní dokážu priniesť vysokú kultúru tam, kde by sa inak nedostala, ale aj zaplniť koncertné a chrámové priestory a získavať ocenenia aj na zahraničnej scéne. Títo pedagógovia povznášajú svojich žiakov k vysokému umeniu, ku kráse, k étosu, k múdrosti a dobru.

Dňa 16. júla 1933 bol uvedený do prevádzky Domov slovenského zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, na ktorého stavbu sa poskladalo 2000 učiteľov, čím sa Domov stal vlastníctvom zboru. V raných rokoch Československej republiky mali učitelia odhodlanie a silu kultúrne a vzdelanostne pozdvihnúť Slovensko. A dokázali zo svojich platov významne prispieť na stavbu Domova, dnes sídla všetkých troch umeleckých telies učiteľov, a zároveň vzdelávacieho a rekreačného centra na úrovni trojhviezdičkového hotela.

Prajem Slovensku, aby malo aj v súčasnosti takých učiteľov, ktorí majú silu a možnosti potiahnuť Slovensko dopredu. O tom je potreba zatraktívnenia učiteľského povolania. Nekopem za učiteľský stav v zmysle nejakých výhod alebo odborárskych vymožeností – hovorím o záujme Slovenska a nutnej podmienke jeho prosperity a lepšej budúcnosti.

Reklamu učiteľskému povolaniu si nemusíme umelo kupovať ako pri povinnej publicite v rámci EÚ projektov. Máme najefektívnejšiu možnú živú reklamu – tri slovenské učiteľské umelecké telesá prezentujú skvelých učiteľov, ktorí idú bytostne ďaleko ponad svoje povinnosti v duchu najlepšej tradície slovenskej pedagogiky.

V minulosti, v roku 1961 Domov SZSU zoštátnil bývalý režim, ale činnosť zborov pretrvala. Dnes je Domov SZSU špeciálnym zariadením ministerstva školstva, ktoré na jeho prevádzku a podporu učiteľských umeleckých zborov vyčleňuje potrebné financie.

Veľmi dúfam, že podpora Domova SZSU bude pokračovať, a že nebudeme tak krátkozrakí, aby sme škrtali financie tam, kde prinášajú zlaté ovocie a následne hľadali oveľa väčšie peniaze na spropagovanie učiteľského povolania. Domov SZSU prežil druhú svetovú vojnu aj komunistický režim. Snáď prežije aj súčasnú osvietenú demokraciu a vyrovnaný rozpočet.

Translate »