Kontakt

Kontakt


Tajomník SZSU – organizačné záležitosti, manažment podujatí 

Mgr. Peter Benček | bencek.peter@gmail.com | +421 918 520 829


Predseda SZSU – štatutárne a reprezentačné záležitosti

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. | milan.pazurik@umb.sk | +421 905 553 651


Dirigent SZSU – umelecké vedenie, dramaturgia

Prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, Art.D. | sedlickystef@gmail.com | +421 914 169 792


Promo manažér – propagačné činnosti, správa archívu a informačných zdrojov

Ing. Ivan Šóš, PhD. | sosivan@gmail.com | +421 903 384 925


Finančný manažér – manažment a dokladovanie hotovostných a bezhotovostných operácií, finančná evidencia

Ing. Martin Zeleňák | zelenak198@gmail.com | +421 908 817 386


Podpredseda – projekty, grantová podpora

Mgr. Ladislav Sabolčák | lsabolcak@gmail.com | +421 915 150 460


DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Partizánska 11, Trenčianske Teplice 914 51 | dszsu@dszsu.sk

Riaditeľ Domova SZSU

Ing. Vladimír Mráz | riaditel@dszsu.sk | +421 (0)32 655 23 01


Translate »