100 rokov so Speváckym zborom slovenských učiteľov

Publikácia, ktorá vychádza pri príležitosti 100. výročia založenia nášho zboru, je určená najmä speváckej rodine SZSU. Dopĺňa sériu jubilejných a hmatateľných artefaktov, medzi ktoré patrí strieborná minca s pamätným listom, poštová známka s obálkou prvého dňa a pamätným listom, unikátna medaila – vyznamenanie zboru s certifikátom, pamätná tabuľa na Domove SZSU, dokumentárny film v réžii Petra Chmelu, hudobné nosiče s historickými nahrávkami spevu, odznak v reedícii, tablo od fotografa Martina Šopinca, výstava v našom Domove SZSU, aj muzeálna expozícia v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, početné vystúpenia v rozhlase a televízii dostupné v našom archíve, články v tlačených aj elektronických médiách, webová stránka v novom šate, rozširujúci sa digitálny archív a ďalšie. Nemenej dôležitá je aj jubilejná premiéra dvoch rozsiahlych hudobných diel, ktoré sme uviedli do života s orchestrom v Slovenskom rozhlase, o čom sa, samozrejme, dočítate aj v našej publikácii. 

album-art

Použili sme osvedčenú štruktúru predtým vydávaných pamätníc. Na úvod sa prihovárajú významné osobnosti, z nich sa viaceré, žiaľ, vydania publikácie nedožili, a tak ich príspevok patrí medzi posledné, ktoré nám s láskou adresovali. Následne pán predseda Milan Pazúrik približuje stručne históriu a vývoj zboru a jeho dirigentov. Podnes publikované pamätnice prinášali prehľad spevákov, ktorí v aktuálnej dobe spievali, alebo nekompletný zoznam spevákov z minulosti. Médiá sa v rozhovoroch v jubilejnom roku 2021 zaujímali najmä o počty spevákov, ktorí sa v zbore vystriedali, najdlhšie spievajúceho, dôvody pre krátke spievanie v zbore atď. Pri spomínaných rozhovoroch sme vyjadrili túžbu a vlastne aj záväzok, že vydáme knihu, ktorá bude približovať život a osudy spevákov natrvalo prepojených so zborom. Práve táto publikácia tvorí nevyhnutný základ pre výber vhodných členov do pripravovanej publikácie. Neobsahuje všetky mená, ale rozdiel medzi realitou a zaznamenanou skutočnosťou je veľmi malý. Budeme radi, ak nás na opravu uverejnených údajov upozorníte. Väčšinou sú nám známe aj dátumy narodenia, miesta pôsobiska, osobné listy členov, podobizne… Z dôvodu nedostatku času sme sa už nevenovali priblíženiu organizácie zboru – výbor, predsedníctvo v storočnej histórii zboru, ale bude tvoriť vhodnú súčasť pripravovanej životopisnej publikácie. Ostatný záujem o informácie radi uspokojíme pri osobnej návšteve nášho archívu, ktorý si dnes ešte stále hľadá svoj domov a chránené bezpečie.

pre doručenie poštou platí cenník poštových služieb

Históriu v čase dotvára prehľad záznamov na rôznych zvukových nosičoch, ktorý je prevažne dostupný aj v našom novom digitálnom archíve. Zaujímavé je, že nami predkladaná publikácia opravuje a dopĺňa v minulosti nedostupné alebo nesprávne uvedené údaje týkajúce sa týchto záznamov. Za nimi nasleduje aj koncertná činnosť od poslednej publikovanej pamätnice, teda od roku 2016. Prehľady spracovali ekonóm zboru Martin Zeleňák a tajomník Peter Benček. Unikátnym je aj príspevok archivára Mincovne Kremnica, š. p., na dôchodku – Petra Zoričáka, ktorý nás po vypočutí jednej z jubilejných relácií v rozhlase kontaktoval. Hmatateľným výsledkom je širší prierez razby vytvorenej pre zbor a súvisiace razby z archívu Mincovne Kremnica zapracovaný v samostatnej kapitole. Obrázky sú opisované v texte, preto sme ich samostatne neoznačovali. Zberateľský celok dotvára aj kapitola SZSU vo filatelii. V každej časti sú uverejnené tzv. objavy, čím aj znalý a dlhoročný spevák zboru nájde v publikácii nové informácie. Kapitola z notového archívu približuje len notové záznamy v slovenskom a českom jazyku.

Na záver úvodníka nám dovoľte poďakovať sponzorom, bez ktorých by sme túto publikáciu nevedeli uviesť do života. Tiež sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k jej zdarnému vydaniu: jej recenzentom, jazykovej korektorke, grafikovi, tlačiarni (v čase nedostupnosti papiera publikáciu expresne vytlačila), všetkým, ktorí poskytli svoj cenný archívny materiál alebo aktívne pripravili akúkoľvek súčasť publikácie. Ďakujeme aj svojim rodinám, ktoré tolerovali rozsiahly časový rámec, ktorý sme do tejto publikácie investovali a tento nemalý čas bez nás, z lásky k nám, obetovali.

Ostáva nám len veriť, že sa vám bude páčiť a vytvorí pevnú i peknú súčasť vašej knižnice. Tešíme sa aj na jej slávnostný krst, ktorý prebehne po uvoľnení v súčasnosti zavedených protipandemických pravidiel a verejných obmedzení. 

autorský tím

Translate »