Zahájenie 119 koncertnej sezóny, na Slávnostnom koncerte Pěveckého sdružení moravských učitelů

V dňoch  22.  –  23.  januára 2022 sa uskutočnila  pracovná cesta  zástupcov  Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Ostrave, v počte osôb 3.   Zúčastnení: prof. Mgr. ArtD. Štefan Sedlický, dirigent SZSU, Ing. Ivan Šóš – reklamný manaž. SZSU a  Mgr. Peter Benček – tajomník SZSU.

Náplňou pracovnej cesty bolo:

  • pracovné stretnutie s výborom PSMU a dirigentom PSMU – Jiřím Šimáčkom – 22.1.2022 s cieľom upresniť spoločné podujatia v najbližšom období a v roku 2023,
  • účasť na zahájení 119 koncertnej sezóny, t.j. na Slávnostnom koncerte Pěveckého sdružení moravských učitelůOstravskej filharmónie pod záštitou Janáčkovy nadace, ktorý sa uskutočnil dňa 23.1.2022, o 10.30 hodine.

Stretnutia v rámci pracovnej cesty boli významné z hľadiska našej doterajšej a najmä budúcej cezhraničnej spolupráce – aj s využitím grantov a príspevkov Vyšegrádskeho fondu, Janáčkovej nadácie, DSZSU a ďalších partnerov.

Taktiež účasť zástupcov SZSU na koncerte PSMU, ktorá bola vyvolaná pozvaním zo strany PSMU, splnila svoj cieľ v rámci propagácie SZSU a DSZSU, tiež z dôvodu výmeny skúseností a námetov na ďalšiu umeleckú propagáciu a prezentáciu nášho zboru v zahraničí.

P.S.: Pracovná cesta bola vykonaná za dodržania aktuálnych pandemických opatrení, v režime O,P a splnila svoj účel a cieľ.

Peter Benček

tajomník SZSU

Translate »