História SZSU II – od roku 1945 – 1971

Vývoj SZSU po 2. svetovej vojne

Hneď po skončení vojny prešiel zbor hlbokými zmenami, sebareflexiou a očistou. Valné zhromaždenie SZSU v októbri 1945, na ktorom došlo k schváleniu jeho ideových a organizačných zmien, prijalo stratégiu ďalšieho umeleckého vývoja a zvolilo za svojho dirigenta prof. Jána Strelca, dirigenta Spevokolu bratislavských učiteľov. Prvé cvičenie obnoveného SZSU bolo v polovici decembra 1945, po 13 – mesačnej prestávke. V novom duchu, s novými – mladými členmi, bola celá činnosť zameraná na naštudovanie nového programu pre pripravovaný bratislavský koncert pri  príležitosti 25 – ročného trvania SZSU. Už v marci 1946, kedy bol v Žiline založený aj druhý mužský zbor s celoslovenskou pôsobnosťou, Ľudový spevokol učiteľov Slovenska (ĽSUS), od roku 1987 premenovaný na Spevácky zbor Matice slovenskej (SZMS), sa SZSU zúčastnil na propagačno – koncertnom zájazde v Maďarsku, v rámci presídľovania Slovákov zo zahraničia, kde v priebehu mesiaca uskutočnil 32 koncertov. Pripravovaný jubilejný koncert v Bratislave sa uskutočnil 11. februára 1947. Na jar toho istého roku začali tradičné zájazdy SZSU na Moravu a do Čiech. 
Za priekopnícku spoluprácu v československom zborovom speve a za cieľavedomú umeleckú činnosť na Slovensku, získal SZSU „Štátnu cenu za rok 1949“. Udelenie tejto ceny bolo veľkým vyznamenaním nielen pre SZSU, ale i pre slovenskú hudbu a najmä pre jej zborový spev. Týmto vysokým vyznamenaním sa SZSU stal nielen reprezentačným zborovým telesom na Slovensku, ale aj ukazovateľom rozvoja zborovej kultúry na Slovensku. V roku 1950 sa uvažovalo o utvorení Štátneho vokálneho súboru učiteľov so sídlom v Bratislave a v roku 1962 dokonca o vytvorení Štátneho speváckeho zboru učiteľov republiky Československej, ktorý by tvorili Pěvecký sbor moravských učitelů (PSMU), Pěvecký sbor pražských učitelů (PSPU) a Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU). K uskutočneniu týchto úvah však nedošlo.
Jubilejné oslavy 30. výročia založenia SZSU sa konali v auguste 1951 v Trenčianskych Tepliciach za prítomnosti členov PSPU, PSMU, ich dirigentov prof. Jána  Šoupala (1892 – 1964),  prof. Metoda Doležila (1885 – 1973), hudobných skladateľov, vedcov a kritikov, zástupcov Povereníctva školstva a  iných kultúrnych a  verejných činiteľov. Prítomnosť a vystúpenie bratských spevokolov vytvorilo srdečné, priateľské ovzdušie a poskytlo účastníkom osláv možnosť vypočuť si veľké a dokonalé reprodukčné umenie všetkých troch najlepších učiteľských speváckych zborov v ČSR.
Pražskému publiku sa tieto tri spevácke zbory predstavili v máji 1952, spoločne s mládežníckym Vysokoškolským umeleckým súborom. Umelecké vedenie sa v tomto roku rozrástlo o dvoch vicedirigentov – Dr. Juraja Haluzického   a   Jána Valacha, ktorý však ešte v tom istom roku nastúpil na dvojročnú vojenskú službu.
V roku 1954 sa prof. Ján Strelec vzdáva aktívnej umeleckej činnosti a preberá funkciu umeleckého vedúceho, aby i naďalej nad zborom držal svoju skúsenú ruku. Dirigentského postu sa ujíma Dr. Juraj Haluzický a po návrate z vojenskej služby i Ján Valach. Prvé plody neúnavnej práce Dr. Haluzického nedali na seba dlho čakať. Už v júli roku 1955 na Festivale ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT), usporiadanej pri príležitosti I. celoštátnej spartakiády v Prahe, v kategórii majstrovských zborových telies, získal II. miesto (striebornú medailu). 
V auguste roku 1957 sa SZSU dostalo ďalšieho uznania, kedy bol vyslaný Povereníctvom školstva na trojtýždenné koncertné turné na Ukrajinu. Tu na jedenástich koncertoch dôstojne prezentoval svoje interpretačné umenie a predstavil náročnému publiku tvorbu slovenských a českých hudobných skladateľov.
V auguste r. 1959 sa zmenilo miesto letného cvičenia SZSU – za dobre vykonanú prácu, s finančným prispením samotných členov, sa uskutočnilo na čiernomorských Zlatých Pieskoch v Bulharsku. 
Nasledujúci rok 1960 sa niesol v znamení štúdia nového programu, pripravovaného na jubilejný koncert pri príležitosti 40. výročia vzniku SZSU. 
V jubilejnom roku 1961 bol SZSU pričlenený k Ústrednému výboru Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry v Prahe, Domov SZSU bol premenovaný na Klub školstva a kultúry. Vrcholnou udalosťou jubilejného roka bol zájazd SZSU do Maďarska, kde sa v auguste zúčastnil na „Medzinárodnej súťaži Bélu Bartóka v zborovom speve“ v Debrecíne. Tu, ako reprezentant ČSR, získal v silnej medzinárodnej konkurencii 4. miesto. Jubilejný koncert bol 25. novembra 1961 v Bratislave.
V januári 1962 sa konala Výročná členská schôdza, na ktorej bolo zvolené nové organizačné vedenie SZSU na čele s Vojtechom Jakubíkom. Za dirigenta bol potvrdený Prof. Dr. Juraj  Haluzický.     
V spolupráci s Miešaným zborom českých učiteľov absolvoval SZSU v roku 1963 úspešný zájazd po českých krajoch a v novembri toho istého roku sa zúčastnil na festivale zborovej tvorby v Jihlave. Začiatkom leta navštívil Slovensko spevácky zbor „Harfa“ z Varšavy s dirigentom prof. Jerzym  Kolaczkowskim. Turné po Slovensku mu organizoval SZSU a koncerty boli v Bratislave, Zlíne a Luhačoviciach. Návštevu Poľska absolvoval zbor v auguste toho istého roku s koncertmi v Krakove, Varšave a Gdynii.
18. apríla 1964, pri príležitosti 1100. výročia príchodu byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda do našich krajín a začiatkov slovanského písomníctva, bola v Nitre otvorená výstava „Veľká Morava“, ktorej vernisáž obohatil SZSU svojím vystúpením. Vyvrcholením doterajšieho umeleckého snaženia SZSU a jeho dirigenta prof. Haluzického bola júlová účasť na svetovej súťaži speváckych zborov v Llangollene vo Veľkej Británii. V silnej medzinárodnej konkurencii sa zo 16 zborov umiestnil na 3. mieste.
V júli roku 1965 sa SZSU znovu zúčastnil na súťaži vo walleskom Llangollene, kde tentoraz získal 2. miesto. Popri domácich koncertoch účinkoval i na spoločnom koncerte s PSPU v Prahe.
Rok 1968 sa niesol v znamení príprav na zahraničné koncertné účinkovania. V apríli navštívil Slovensko francúzsky spevácky zbor Joie et Chant z Paríža, v júni sa spolu so 17 európskymi speváckymi zbormi zúčastnil na Medzinárodnom festivale speváckych zborov vo Varšave a v októbri vrátil návštevu francúzskemu zboru s koncertmi v Paríži a Lyone.
Ministerstvo školstva v roku 1969 zaviedlo tradíciu účinkovania reprezentačného SZSU na celoštátnych oslavách Dňa učiteľov. V júni  sa zbor zúčastnil na oslavách 70. výročia založenia RKUD „Kolo“ v chorvátskom Šibeniku. V septembri bol hostiteľom ďalšieho zahraničného hosťa – kráľovského speváckeho združenia Rotte´s Mannenkoor z Rotterdamu (Holandsko). 
Umeleckú činnosť v roku 1970 otvoril zbor koncertom v Púchove, na koncerte z príležitosti 500–ročnice mesta, no najmä 300. výročia smrti učiteľa národov Jána Amosa Komenského. V tomto duchu a roku venovanom Komenskému sa niesla i ďalšia umelecká činnosť. V máji navštívil Sáros Patak (Blatný Potok) v Maďarsku, ďalšie z miest pobytu Komenského na jeho strastiplnej ceste Európou a v septembri, ako hosť holandského zboru Rotte´s Mannenkoor z Rotterdamu navštívil miesto posledného odpočinku Komenského – mesto Naarden a jeho múzeum. Koncertnými vystúpeniami v uvedených mestách SZSU manifestačne prezentoval svoj vzťah k vzdelávaniu a medzinárodnému roku výchovy, vyhláseného UNESCO-om.
Rok 1971 sa niesol v znamení osláv 50. výročia vzniku SZSU. Miesta koncertovania kopírovali prvopočiatky činnosti (koncerty v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne) a vrcholili najmä na jubilejnom koncerte – Festivale speváckych zborov v Bratislave k 50. výročiu vzniku SZSU. Konal sa na jeseň v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie „Reduta“  za účasti speváckych zborov Harfa z Varšavy, Kolo zo Šibenika, Bradlan z Trnavy a hostiteľa, jubilanta – SZSU.

Translate »