„Súčasná sakrálna tvorba na prelome milénia“ (2011)

Vážení priatelia zborového spevu!

Dostáva sa Vám do rúk štvrté zvukové médium Speváckeho zboru slovenských učiteľov (SZSU), ktoré vo svojom obsahu je zamerané a orientované na súčasnú sakrálnu tvorbu s akcentom na slovenských hudobných skladateľov. Dramaturgia a výber skladieb tohto typu je doménou súčasného umeleckého vedúceho a dirigenta SZSU doc. Mgr. art. Štefana Sedlického a CD je logickým vyústením jeho snahy o zmodernizovanie repertoáru SZSU.

Táto súčasná dramaturgia a výber skladieb interpretovaných SZSU je u publika vítaná a prijímaná s veľkým nadšením, pozitívnym hodnotením a ohlasom.

Následne pripravuje SZSU so Štefanom Sedlickým do budúcna ďalšie zvukové médium orientované na folklórne skladby, úpravy a umelecké spracovania ľudových piesní a ľudovej poézie v zborovej literatúre, kde okrem skladieb slovenských skladateľských velikánov (Suchoň, Cikker, Ferenczy a pod… ) dostanú priestor aj nové diela nastupujúcej skladateľskej generácie.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle, umelecké zážitky pri počúvaní skladieb komponovaných pre mužské spevácke zbory v podaní deväťdesiatročného jubilanta – Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

prof PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

predseda SZSU

Spevácky zbor slovenských učiteľov


SZSU je najznámejšie amatérske mužské spevácke teleso na Slovensku. Celé desaťročia patrí vo svojej kategórii k domácej a európskej špičke. Sídlom zboru od roku 1933 je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Tu sa schádzajú speváci z celého Slovenska do Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov na pracovné sústredenia.

Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol v roku 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt, riaditeľ prvej Hudobnej školy na Slovensku v Bratislave. Zbor dirigoval v rokoch 1921 – 1943. Jeho nástupca Prof. Ján Strelec, bol uzn.vaný hlasový pedagóg, ktorý zbor viedol v rokoch 1945 – 1954. Naštudoval mnohé skladby z pôvodnej slovenskej zborovej tvorby (F. Kafenda, A. Moyzes, E. Suchoň, a pod.), pričom preferoval kultivovaný hlasový prejav zboru. Zaslúžil sa o založenie Slovenskej filharmónie a Vysokej školy muzických umení (VŠMU) v Bratislave (1949), kde sa stal jeho prvým rektorom. Prof. Dr. Juraj Haluzický pracoval so zborom v rokoch 1954 – 1977. Bol žiakom Jána Strelca a vedúcim odboru zborového dirigovania na VŠMU. Mal zmysel pre vrcholnú disciplínu, najmä v oblasti intonácie a rytmu. Prezentoval zbor na viacerých európskych pódiách. Tradície svojich predchodcov od roku 1977 úspešne rozvíjal dirigent Prof. Peter Hradil, ktorý pracoval so zborom v rokoch 1977 – 2001.

Ako vysokoškolský pedagóg mal mimoriadne umelecké, pedagogické a psychologické znalosti, čo preukázal najmä v oblasti majstrovskej dramaturgie. Naštudoval a premierovo uviedol viacero skladieb hudobných skladateľov 20. storočia. Popri úspechoch na domácich festivaloch a súťažiach získal SZSU významn. ocenenia i na súťažiach v zahraničí (Llangolllen 3. miesto 1964 a 2. miesto 1965 a 1991, Neuchatel 2. miesto 1995, Litomyšl 1. miesto 1995 a Powell River v Kanade 1. miesto 1996,) taktiež získal mimoriadnu cenu poroty za precízne naštudovanie, osobitý výraz a umelecké stvárnenie skladieb sútaže In: Neuchatell 2010 (Švajčiarsko).

SZSU koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Kanade, USA a Japonsku. V repertoári má skladby najmä slovenských skladateľov (J. L. Bella, M. Moyzes, M. Schneider-Trnavský, E. Suchoň, ]. Cikker, O. Ferenczy, P. Krška, L. Borzík, P. Špilák a i.). SZSU je držiteľom významných štátnych a rezortných vyznamenaní. Domáce a zahraničné kritiky vyzdvihujú jeho vyspelú spevácku kultúru, plnosť zvuku, čistotu intonácie, vrcholovú zladenosť, hÍbku precítenia interpretovaných skladieb. Od roku 2002 vedie Spevácky zbor slovenských učiteľov doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, žiak Prof P. Hradila, ktorý sa v dramaturgii zboru orientuje na súčasnú zborovú tvorbu.


Štefan Sedlický (*1963)

Študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline. V rokoch 1985 – 1990 pokračoval v štúdiu v hre na klavír na VŠMU v Bratislave. Zborové dirigovanie študoval u prof. Petra Hradila, ktoré ukončil v roku 1994. Od roku 1989 pôsobí ako dirigent Žilinského miešaného zboru, s ktorým získal prestížne medzinárodné ocenenia, z ktorých sú najvýznamnejšie: 1. cena v Spittal an der Drau, Rakúsko 1992, 2. cena v Llangollene, Wales 1997, 2. cena na Palestriniho súťaži v Ríme, Taliansko 1998 a absolútne víťazstvo na festivale Pražské zborové dni 2000 v Prahe, s cenou za najlepší dirigentský výkon, a tiež absolútne víťazastvo Grand Prix Bielsko Bialej 2008.

S týmto zborom dlhodobo spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Diriguje komorný spevácky zbor Cantica v Martine (od 1994) a v rokoch 1998 – 2008 bol dirigentom speváckeho zboru Jána Cikkera na FHV UMB v Banskej Bystrici. S týmto zborom získal niekoľkokrát titul absolútneho víťaza ABB a tiež niekoľko popredných ocenení na medzin.rodných súťažiach. V odbore dirigovanie pracuje ako docent na Akadémii umení a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V Speváckom zbore slovenských učiteľov je hlavným dirigentom od roku 2002. Jeho príchodom sa začala piata umelecká epocha v histórii SZSU. Dramaturgia zboru je výrazne zameraná na súčasnú zborovú tvorbu, ktorá vychádza s veľmi dobrých osobných umeleckých kontaktov s hudobnými skladateľmi doma i v zahraničí: Pavol Krška,Lukáš Borzík, Jevgenij Iršai, Wojciech Widlak, Piotr Janczak.

Peter Špilák, Matej Sloboda a. i. SZSU dirigoval na koncertoch v Českej republike, Ukrajine, Poľsku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Maďarsku a v Poľsku. Úspešne nahral CD nosič, ktorého dramaturgia je orientovaná na skladby národného charakteru. Do kmeňového repertoára SZSU študuje a zaraďuje skladby, zamerané na jeho oživenie a ďalší umelecký rast. Jeho pôsobenie v zbore možno charakterizovať dynamickým prístupom a snahou o zvýšenie vokálno-interpretačných kvalít telesa (cez súčasnú dramaturgiu) i jednotlivých členov zároveň. Podnietil a inicioval spolu s organizačným vedením vypísanie skladateľskej súťaže „Volanie po partitúrach „,ktorá obohatila dramaturgiu a interpretačné napredovanie zboru.

Dirigent a umelecký vedúci doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, v krátkom časovom prie tore, realizoval nahrávky hudobných albumov pod názvom Hoj, zem drahá (2003) zásluhou AP projektu a Korunovácie (2004) Márie, manželky Maximiliána II. od Lukáša Borzíka a naštudoval vokálny hudobný sprievod pre potreby k štvordielnemu filmu o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Spevácky zbor slovenských učiteľov
Translate »