VYHLÁSENIE SZSU

Spevácky zbor slovenských učiteľov sa plne DIŠTANCUJE od uverejnenia fotografie pamätnej medaily SZSU vytvorenej akademickým sochárom a medailérom pánom Mariánom Polonským na webovej stránke rádia Slobodný vysielač, ktoré neoprávnene bez vedomia a bez udelenia súhlasu SZSU stiahol fotografiu medaily z www.szsu.sk a použil ju ako sprievodný obrázok k propagácii relácie Opony 283.

Pamätná medaila SZSU bola zhotovená pri príležitosti 100. výročia vzniku SZSU majstrom Polonským, ktorý ma na toto dielo autorské práva a zároveň je duševným vlastníctvom SZSU. Preto akékoľvek používanie, či už len fotokópia tohto diela, inou treťou stranou podlieha autorským právam v zmysle zákona.

Vedenie SZSU na tento neoprávnený počin upozornilo redakciu rádia Slobodný vysielač a dôrazne ju požiadalo o stiahnutie fotografie pamätnej medaily SZSU z webovej stránky www.slobodnyvysielac.sk.

Aktualizácia: Náprava bola zo strany redakcie rádia Slobodný vysielač vykonaná a dotknutá fotografia bola z webovej stránky rádia stiahnutá.

SZSU sa nebráni spolupráci a nevylučuje použitie obrazovej dokumentácie, zvukových nahrávok alebo videozáznamov inou stranou, pokiaľ je toto použitie v súlade s umeleckou osvetovou filozofiou SZSU, SZSU bol vopred upovedomený o účele ich využitia a obe strany sa vopred dohodli na spôsobe ich použitia.

V prípade takéhoto konania je potrebné bezodkladne obrátiť sa na vedenie zboru. Kontakty sú uvedené v sekcii „Kontakt„.

Translate »